Palovaroittimet asukkaalta taloyhtiön vastuulle

Laki taloyhtiöiden paloturvallisuudesta muuttui vuoden 2024 alussa. Lakiuudistuksen myötä asuntokohtaisten palovaroitinten toimintakunnosta ja riittävästä määrästä huolehtiminen siirtyy yksittäiseltä asukkaalta taloyhtiölle.

Palovaroittimen toiminnalla on merkittävä vaikutus palon alkuvaiheen havaitsemiseen sekä palosta pelastautumiseen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:in avustuksella vuonna 2018 aiheeseen liittyvän selvityksen. Selvityksen tulokset kertoivat, että jopa 56 %:ssa asuinrakennusten tulipaloista palovaroitin ei toiminut tai sitä ei ollut kohteessa ollenkaan. Palokuolematapauksissa vastaava luku oli 74 %.

Palovaroittimen rooli asumisturvallisuuden parantajana korostui myös SPEK:n ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n selvityksessä, jossa tutkittiin kustannustehokkaita keinoja vuokra-asuntojen paloturvallisuuden parantamiseen. Kävi ilmi, että palovaroittimien siirtäminen asukkaalta taloyhtiön vastuulle on paras tapa ehkäistä tulipaloja asunnoissa.

Vuoden 2024 alussa voimaan astunut lakiuudistuksella pyritään paitsi parantamaan asumisen paloturvallisuutta, myös yksinkertaistamaan aiheeseen liittyvää sääntelyä. 

Selkeä ohjeistus ja vastuunjako

Lakiuudistuksen tavoitteena on mahdollistaa selkiyttämisen kautta paloturvallisuusvelvoitteiden parempi toteutuminen. Aikaisemmin paristokäyttöisiä ja sähköverkkoon kytkettyjä palovaroittimia sekä sähköturvallisuuteen liittyviä velvoitteita säädettiin eri laeilla. Nyt nämä kaikki on koottu yhteen lakipakettiin, mikä helpottaa velvoitteiden ymmärtämistä.

SPEK:n palontorjuntatekniikan turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto avaa uuden lain sisältöä. “Rakennuksen omistajalle eli taloyhtiölle tulee velvollisuus kartoittaa kohteen paloturvallisuutta ja laatia suunnitelmat palovaroittimien hankinnasta ja ylläpidosta. Lisäksi sen on laadittava asukkaille ilmoitusvelvollisuutta, palovaroittimien toimintaa ja ongelmatilanteita koskeva ohjeistus. Yksi isoimmista muutoksista on, että ylläpitovelvollisuus koskee nyt myös paristokäyttöisiä palovaroittimia. Aikaisemmin vain kiinteiden sähköasennusten eli sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien huoltotyöt ovat olleet taloyhtiön vastuulla.”

Vaikka vastuu palovaroitinten hankinnasta ja ylläpidosta siirtyykin nyt taloyhtiölle, on asukkaallakin edelleen velvollisuuksia. “Asukkaan on tulevaisuudessakin valvottava, että palovaroittimet ovat käytössä ja toimivat oikein. Mahdollisista ongelmista on ilmoitettava taloyhtiölle. Jotta asukas voisi toimia tämän velvoitteen mukaisesti, on ensiarvoisen tärkeää että hänelle annetaan hyvä perehdytys aiheesta. Palovaroittimen toiminnan lisäksi on kerrottava myös, miten mahdollisten ongelma- tai hälytystilanteiden aikana tulisi toimia.”

Vain riittävästi on riittävästi

Pelastuslain mukaan asunnossa on oltava riittävä määrä palovaroittimia ja muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat siitä. Sisäministeriön laatimassa lain tarkentavassa asetuksessa esitetään myös, että asunnosta olisi löydyttävä yksi palovaroitin jokaista alkavaa 60 m2:n kohden.

Lauri Lehto pitää lakiuudistusta sikälikin hyvänä asiana, että sen puitteissa taloyhtiöissä on nyt mahdollista saattaa paloturvallisuus kokonaisuudessaan ajan tasalle. “Palovaroitinten määrää pohdittaessa tulisi pelkkien neliöiden sijaan miettiä myös tilojen muotoa ja sitä, onko tilassa erityistä syttymisvaaraa aiheuttavia toimintoja. Myös esimerkiksi rakennuksen kerrosluku ja poistumistiet vaikuttavat palovaroitintarpeeseen. Tärkeintä on, että kohteeseen asennetaan sen erityispiirteet huomioiden riittävä määrä varoittimia siten, että koko kohde on niiden kuuluvuuden piirissä.”

Paloturvaa markkinoiden laadukkaimmilla laitteilla

Lakiuudistuksessa lähtökohtana on, että taloyhtiöön asennettavat palovaroittimet ovat turvallisuusstandardien mukaisia. Parasta paloturvaa kohteeseen saa EN54-standardin vaatimukset täyttävillä laitteilla.

PAP:n myyntipäällikkö Nuutti Panula kertoo, että kaikki PAP:n taloyhtiöille tarjoamat tuotteet ovat EN54-standardin mukaisia. “Meidän ratkaisumme on keskitetty palovaroitinjärjestelmä, joka sisältää erillisen keskusyksikön ja tähän liitetyt yksittäisten asuntojen ilmaisimet. Pienempiin kohteisiin tarjoamme Panasonicin EBLone-järjestelmää, isompiin EBL512 G3 -ratkaisua. Jälkimmäinen soveltuu myös todella järeisiin kohteisiin, kuten vaikkapa kauppakeskuksiin.”

Paloilmaisimista löytyy nykyään huomattavasti enemmän älyä kuin aikaisemmin. “Järjestelmän keskusyksikkö valvoo asunnoissa olevien laitteiden kuntoa. Ilmaisimet ovat osoitteellisia ja keskus antaa ilmoituksen esimerkiksi silloin, kun ilmaisin on likaantunut tai huollon tarpeessa. Keskusvalvottu järjestelmä helpottaa kiinteistön paloturvallisuuden hallintaa huomattavasti, sillä enää huoneistojen ilmaisimia ei tarvitse käydä testaamassa tai niiden pattereita vaihtamassa yksitellen. Keskuslaite valvoo järjestelmän tilaa automaattisesti ja kertoo aina, jos yksittäinen ilmaisin on vikaantunut tai se on irrotettu järjestelmästä.”

PAP:n järjestelmissä käytetään monikriteeri-ilmaisimia, jotka tutkivat tilan savupitoisuuden lisäksi myös sen lämpöä. “Moni tunnistaa varmasti tilanteen, jossa palovaroitin alkaa hälyttää esimerkiksi suihkuhuoneesta leviävän vesihöyryn takia. Yksi laitteiden käyttömukavuutta oleellisesti parantava ominaisuus on, että niiden herkkyyttä voidaan säätää tai mykistää laite erillisellä painikkeella hetkellisesti. Mykistyspainikkeen käyttöönotto on taloyhtiöiden kaltaisissa kohteissa suositeltavaa, sillä se vähentää osaltaan turhia hälytyksiä.”

Kohteen erityispiirteet huomioiva, moderni palovaroitinjärjestelmä tuo taloyhtiölle myös kustannussäästöjä. “Paristökäyttöisille palovaroittimille vaihtoehto ovat langattomat, ominaisuuksiltaan paristokäyttöisiä vastaavat Panasonic-laitteet. Langattoman järjestelmän etuna on, että sen asennuksen yhteydessä ei kohteeseen tarvitse vetää kaapelia, mikä tekee siitä kustannustehokkaan ratkaisun. Kustannustehokkuutta parantaa sekin, että järjestelmän ongelmista lähtee automaattisesti tieto huoltoliikkeeseen. Huoltokustannukset pienenevät, kun järjestelmä kertoo, tarvitseeko ongelma lähteä korjaamaan paikan päälle vai riittääkö kuittaus etänä. Langatonta järjestelmää voikin suositella sellaisiin kohteisiin, joissa halutaan siirtyä kokonaistaloudellisen, keskitetyn palojärjestelmän käyttöön.”

Nykyaikaisen palojärjestelmän ominaisuuksiin kuuluu myös sen etähallittavuus. “Tänä päivänä järjestelmiä voidaan hallita mistä tahansa. Ilmaisimien huoltoarvot voidaan lukea ja kaikki hälytysten kuittaukset tehdä etänä.”

PAP:n asentamat Panasonic-järjestelmät ovat avoimia. Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiö voi halutessaan kilpailuttaa ja tilata järjestelmänsä huollon vapaasti miltä tahansa paloilmoitinliikkeeltä.

Taloyhtiön tarpeen kokoista palvelua

Taloyhtiö saa PAP:lta tarpeisiinsa soveltuvan kokoista palvelua. “Kokonaisten järjestelmätoteutusten lisäksi tarjoamme myös erilaisia palvelukokonaisuuksia. Halutessaan taloyhtiö voi tilata kauttamme esimerkiksi asennustyöt, ylläpidon, järjestelmädokumenttien päivityksen ja hallinnan tai järjestelmien ja laitteiden vuosittaiset huollot. Oli ratkaisun sisältö mikä tahansa, saadaan nykyaikaisen järjestelmän käyttöönotolla lisättyä paloturvallisuuden kustannussäästöjä ja laatua.”

Lakiuudistuksen siirtymäaika on kaksi vuotta ja taloyhtiöiden tulisi huolehtia, että niiden paloturvallisuus on kunnossa viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä. “Tulevan kevään yhtiökokous on hyvä ajankohta nostaa tämä tärkeä asia pöydälle. Ennakoiminen on parasta paloturvaa ja PAP:n avulla taloyhtiö varmistaa vaivattomasti, että sen paloturvallisuus on saatettu lain velvoittamalle tasolle.”